Det kan ta lång tid att bygga upp en sund arbetsmiljö. Som arbetsgivare måste du ta hänsyn till de olika personlighetstyperna som finns på arbetsplatsen. Detta kan vara en svår uppgift. Ibland kan det vara bäst att ta hjälp av en tredje part. 

Det är viktigt att de anställda får lära sig att hantera stress och att jobba i grupp. Det finns Bra kurser hos Basutbildarna. Många företag arbetar också internt med dessa frågor. Det kan handla om någon timme i veckan där man lyssnar på varandra och ventilerar åsikter. 

Åtgärder för att bygga sammanhållning

Transparens är ett nyckelord för ett företag som vill bygga en god sammanhållning. Historiskt sett har många chefer varit väldigt hemlighetsfulla. I själva verket bör majoriteten av alla ”företagshemligheter” delas med hela personalstyrkan.

  • Det är viktigt med gemensamma mål. Om alla vet de övergripande företagsmålen får man en större förståelse för vissa beslut. Det kan exempelvis handla om specifika perioder under året där alla måste jobba hårdare.
  • Om man inte vet anledningen till att man måste jobba hårdare kan sammanhållningen bli lidande. Personalen kan känna sig stressade och utarbetade. På sikt kan detta också skada samarbetet.
  • I det stora hela kan hela arbetsmiljön bli lidande. Kommunikationen är otroligt viktig, likaså framförhållningen. Ledningsgruppen bör planera för arbetsmålen varje år. Arbetsmålen ska sedan kommuniceras i klartext till medarbetarna.
  • Vid de gemensamma mötena som följer kan varje enskild person ställa sina frågor. På så vis skapas tydlighet som bygger på en strategi. 
  • Detta arbetssätt brukar appliceras av företag med en decentraliserad organisationshierarki. I den här typen av organisation är det viktigt att alla arbetar nära varandra. Kommunikationen är transparent och man får vara med och ta beslut.
  • Det finns en hel del forskning som ger stöd åt fördelarna av den här typen av organisation. Det skapar en god arbetsmiljö och personalen stannar länge på arbetsplatsen.  
  • En av nackdelarna med den klassiska organisationshierarkin är beslutsfattandet. Det tar lång tid att ta ett beslut och expertis på arbetsgolvet går förlorad. 

Utbildning är väldigt viktigt för de decentraliserade organisationerna. Medarbetarna tränas kontinuerligt för att ta självständiga beslut. Det finns flera företag som sysslar med utbildning inom dessa frågor. Läs mer om oss, och se vad vi kan erbjuda. 

Arbetsmiljö på kontoret

SAM kan inkludera många olika faktorer enligt Aftonbladets artikel. Det handlar alltså inte bara om hur personalen interagerar med varandra. Den fysiska arbetsmiljön får inte vara farlig för personalen. Den ska i bästa fall höja moralen och effektivisera arbetsprocesserna.

Luftkvalitet är en klassisk faktor som är relaterad till arbetsmiljön. Många gamla kontor har dålig luftkonditionering, vilket gör att luften tenderar att stanna kvar länge i lokalerna. Detta är inte bra för effektiviteten. Det kan dessutom vara farligt om det bildas fukt och mögel.

Personalen bör också ha tillgång till ordentliga kontorsplatser. Borden bör vara höj- och sänkbara. Samtliga arbetsverktyg bör vara ergonomiska. Många arbetsgivare tenderar att förringa dessa faktorer. Detta är synd ur flera perspektiv.

En investering i ergonomiska arbetsverktyg är en långsiktig investering. Personalen ska i bästa fall jobba inom ett och samma företag under en lång tid. Om de får arbetsrelaterade skador kommer de förmodligen bli sjukskrivna. De kan dessutom välja att lämna ett jobb om kontoret och utrustningen inte håller måttet.

Det är betydligt dyrare att ha en hög personalomsättning än att investera i ordentlig utrustning.

På senare år har man diskuterat kontorslokalernas utformning. De klassiska kontoren, med ett rum för varje medarbetare, tenderar att försvinna. Det är istället de stora kontorslandskapen som har tagit över. Förekomsten av kontorslandskap sägs vara bra enligt den decentraliserade organisationshierarkin som vi har pratat om tidigare.

Samtidigt är det viktigt att poängtera att en personalstyrka ofta innefattar olika personlighetstyper. En del personer vill jobba i en tyst miljö utan att behöva bli störda. En god arbetsmiljö ger därför möjligheten till att byta till ett enskilt kontor för den som trivs bättre med att jobba ensam.

En enskild lösning är sällan rätt för hela personalstyrkan.

Planera för framtiden

Med god planering kan säker arbetsmiljö garanteras. Det kan vara bra att lägga upp en planering för arbetsmiljön när ett företag startas. Man kan då gå igenom samtliga detaljer som tillhör detta ämne.

I ett första skede gäller det att få personalstyrkan att jobba tillsammans. Som vi redan har nämnt måste samtliga personer få de rätta verktygen för att kunna jobba i grupp och hantera stress. De anställda måste också lära sig att respektera varandra.

Ur ett större perspektiv är det viktigt att alla inkluderas av besluten. Samtlig information och samtliga uppgifter kanske inte kan vara tillgängliga för hela personalstyrkan. Man bör dock sträva efter att vara så transparent som möjligt.

Slutligen bör arbetsmiljön säkras i de fysiska lokaler där man bedriver sin verksamhet. Detta område innefattar många faktorer. Kortfattat kan man säga att de anställda bör få så mycket valfrihet som möjligt. Arbetsmoralen och effektiviteten är viktiga faktorer som alltid bör främjas. 

Similar Posts